පූජ්‍ය පිටබැද්දර නිරෝධානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්මදේශනාව.