පූජ්‍ය කොස්ගහහින්නේ ධම්මගවේසී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්මදේශනාව.