පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්මදේශනාව.