පූජ්‍ය ගාල්ලේ ඤාණෝභාස ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු අනුමෝදනා ධර්ම දේශනාව.