අති පුජනිය නුවරඑලියේ ඤාණසීල ස්වාමින්වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්ම සාකච්ඡාව.