පුජනිය පුවක්පිටියෙ සුමංගලරතන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්ම සාකච්ඡාව.