පූජ්‍ය නාවල ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන වටිනා කෙටි දේශනාවකි.