පුජනිය නාවල ධම්මානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දේශනා කරන වටිනා කෙටි දේශනාවකි