පුජනිය කොටුගොඩ නන්දසීල ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දේශනා කරන වටිනා කෙටි දේශනාවකි