පුජණිය කඩුවෙල අතුල ඤාණ ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දේශනා කරන වටිනා කෙටි දේශනාවකි