නිසි කල කළ යුතු අවවාදය – කස්සපගොත්ත සූත්‍රය

සසර ගමන යනු වචනයෙන් කිව නොහැකි තරම් දීර්ඝ වූ උපමානුසාරයෙන්ම පමණක් තේරුම් කර ගත යුතු අතිදීර්ඝ...

Read More