අබිදම් වරුණ -40 හතළිස් වන දේශනය – රූප පස්වන කොටස

සම්බුද්ධ ශාසනයේ මිහිර විඳුමට රිසියෙන්, සිටිමුත් නිසි ගුරු උතුමන් නොලැබීමෙන් දම්පිපාසිත වූ විනෙය්‍ය...

Read More