ඡත්තමානවක ගාථා

පූජ්‍ය ත්‍රිපිටකාචාර්ය කුණ්ඩසාලේ අරණගවේසී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්මදේශනාව....

Read More