විනයො නාම බුද්ධසාසනස්ස ආයු

අතිපූජනීය නුවරඑළියේ ඤාණසීල මහස්ථවිරයන් වහන්සේ ඇතුළු විනයධර ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් පවත්වන්නට...

Read More