ජීවක සූත්‍රය – උපාසකයෙක් වන්නේ කොපමණෙකින් ද?

පූජ්‍ය ගලේවෙල ඤාණදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ජීවක සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන්නට යෙදුණු විශේෂ...

Read More