වස්සාන ධර්මදේශනා මාලාව – ඝටීකාර සූත්‍රය

පූජ්‍ය ත්‍රිපිටකාචාර්ය ලග්ගල කල්‍යාණවංස ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්මදේශනාව....

Read More