ලංකා ඉතිහාසය 1

සැලැකියැ යුතුයි: මේ ලිපි අතිශය සංක්ෂිප්ත ලෙස සටහන් කැරැ තිබේ. පාදක කොටැ ගත් ග්‍රන්ථවලට අමතර වැ...

Read More