අපණ්ණක ජාතකය

ගිණිව දිලිසෙන වාලුකායෙන් ගහණ, උදක බිඳකුදු නුදුටු, දුටු පමණ හද මඬුලු රුහිරු වගුරන නොමිනිසුන් රැඳි,...

Read More